Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 29 2017

agipacz
5577 925d 390
Reposted fromarwen arwen viajoannna joannna
agipacz
1576 1bd3 390
Reposted fromnyaako nyaako viajoannna joannna
agipacz
6080 5a62 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viajoannna joannna
7104 d36b 390
Reposted fromdivi divi viajoannna joannna

October 05 2017

agipacz
  To bardzo dziwne, co nam się przydarzyło. Choć właściwie - nie przydarzyło się nic.
— Anna Nasiłowska
Reposted fromIriss Iriss viamefir mefir

September 28 2017

agipacz
Nie mam zbyt wielu zdolności, wiesz. Ale zawsze mogę zrobić Ci kawę i bałagan w głowie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromthesmajl thesmajl viaottak ottak
3374 c9e6 390
Reposted frombrumous brumous viaottak ottak

September 27 2017

9062 c0d0 390

September 23 2017

agipacz

Perfumuj się tam, gdzie chcesz być całowana.

— Coco Chanel
Reposted fromIzzy721 Izzy721 viaRozaa Rozaa
7853 0496 390
Reposted frommilverton milverton viareloveution reloveution
2051 67b4 390
Reposted frompheebs pheebs viatruesoup truesoup
agipacz
‒ A jak wytłumaczysz to, że potrzebowała aż pięciu lat, żeby uświadomić sobie, że ty jesteś mężczyzną jej życia? 

‒ Bo człowiek boi się silnych uczuć innych ludzi. Bo życie jest skomplikowane i często igra z nami, przysyłając nam dobrą osobę w złym momencie.
— G. Musso
Reposted fromswojszlak swojszlak vianiskowo niskowo
agipacz
8140 c550 390
Reposted fromkarahippie karahippie viamikrokosmos mikrokosmos
agipacz
Wymiana spojrzeń między kobietą, a mężczyzną jest często bardziej intymna niż seks.
— P. Tokarz, Silent Soul
Reposted frommissbrodka missbrodka viabadgal badgal
agipacz
3245 13b6 390
Seoul at Night
Reposted fromvolldost volldost viarurky rurky

September 12 2017

6640 eea3 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viajoannna joannna
1017 a072 390
Reposted fromtwice twice viajoannna joannna
5077 a8f8 390
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viajoannna joannna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl