Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2017

agipacz

Perfumuj się tam, gdzie chcesz być całowana.

— Coco Chanel
Reposted fromIzzy721 Izzy721 viaRozaa Rozaa
7853 0496 390
Reposted frommilverton milverton viareloveution reloveution
2051 67b4 390
Reposted frompheebs pheebs viatruesoup truesoup
agipacz
‒ A jak wytłumaczysz to, że potrzebowała aż pięciu lat, żeby uświadomić sobie, że ty jesteś mężczyzną jej życia? 

‒ Bo człowiek boi się silnych uczuć innych ludzi. Bo życie jest skomplikowane i często igra z nami, przysyłając nam dobrą osobę w złym momencie.
— G. Musso
Reposted fromswojszlak swojszlak vianiskowo niskowo
agipacz
8140 c550 390
Reposted fromkarahippie karahippie viamikrokosmos mikrokosmos
agipacz
Wymiana spojrzeń między kobietą, a mężczyzną jest często bardziej intymna niż seks.
— P. Tokarz, Silent Soul
Reposted frommissbrodka missbrodka viabadgal badgal
agipacz
3245 13b6 390
Seoul at Night
Reposted fromvolldost volldost viarurky rurky

September 12 2017

6640 eea3 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viajoannna joannna
1017 a072 390
Reposted fromtwice twice viajoannna joannna
5077 a8f8 390
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viajoannna joannna

July 17 2017

agipacz
0735 3e44 390

July 14 2017

agipacz
6559 ab95 390
Reposted byTabslaSenyiaKaraluchowyBlokelentariezupsonganzrockbarniskoworelationshitcoolstorybro23

September 23 2017

agipacz
Wymiana spojrzeń między kobietą, a mężczyzną jest często bardziej intymna niż seks.
— P. Tokarz, Silent Soul
Reposted frommissbrodka missbrodka viabadgal badgal
agipacz
3245 13b6 390
Seoul at Night
Reposted fromvolldost volldost viarurky rurky

September 12 2017

6640 eea3 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viajoannna joannna
1017 a072 390
Reposted fromtwice twice viajoannna joannna
5077 a8f8 390
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viajoannna joannna

July 17 2017

agipacz
0735 3e44 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl