Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 01 2017

agipacz
7147 b702 390
Reposted fromuoun uoun viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
agipacz
agipacz

April 26 2017

agipacz
Reposted fromFlau Flau viajoannna joannna
agipacz
4521 c031 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamoai moai

April 15 2017

agipacz
0143 12a4 390

April 14 2017

agipacz
3733 7870 390
agipacz
3666 94cc 390
Reposted byAnna-Hexegreywolfohhwellchief

April 13 2017

agipacz
9993 cee9 390
Reposted frompeper peper viarurky rurky
agipacz
5274 f4fa 390
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viahormeza hormeza
agipacz
0401 0b9e 390
Reposted fromsarazation sarazation viaSzczurek Szczurek
agipacz
agipacz
My, kobiety, jesteśmy dziś samodzielne i silne, ale pod koniec dnia, potrzebujemy przy sobie silnego mężczyzny o romantycznej duszy.
— Joanna Przetakiewicz

March 22 2017

agipacz
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viaJuliette Juliette
5896 a8f4 390
Reposted frombutt-fuckk butt-fuckk viaso-so so-so
agipacz
Pytano dzieci, czym według nich jest miłość. Pewna dziewczynka powiedziała, jakże celnie, że miłość jest wtedy, kiedy mama robi tacie rano kawę i zawsze upija troszeczkę, żeby sprawdzić, czy jest dobra.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacannellle cannellle
1708 b0b1 390

March 17 2017

9663 6a62 390
Reposted fromerial erial viailovegreen ilovegreen
agipacz
agipacz
Reposted fromweightless weightless viakiks kiks
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl